عجب مقاله خوبی بود.
حتما یبار درست میکنم تا ببینم با این دستور پخت چطور میشه ؟
مرسی از خریدناب