داخل کربلا از اینا زیاد به زائر ها میدادن…..اما خوشمز هست..سپاس