عجب عدالتی مردم عادی حق ندارن دفتر بزنن فقط باید کار کنن و بابت کاغذبازی پول بدن و جور این دسته رو بکشن دلیل پس رفت و درجا زدن مملکت همین موارد هست